Yönetim danışmanlığı hizmeti; şirket değerinin arttırılması  buna istinaden ortak ve paydaşlarının katma değer sağlaması amacıyla kurumsallaşma süreçlerinin oluşturulması/geliştirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Şirket yapısı ve organizasyon, sistem ve süreç yönetimi, iç kontrol, finansal danışmanlık, risk yönetimi konuları bu hizmetimizin içeriğindedir.

 

Şirket Yapısı ve Organizasyon

 Genel amaç, politika,vizyon,misyon ve stratejilerin belirlenmesi,

 İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması, niteliğinin geliştirilmesi,

 Örgüt ve organizasyon şeması, iş planı ve görev paylaşımlarının oluşturulması,

 Şirketin kurumsal yapısının işlemesine ve iyileştirilmesine yönelik idari işlerin organizasyonu ve koordinasyonu,

 Operasyonel is süreçlerinin oluşturulması, iş akış diyagramlarının hazırlanması, görev tanımlarının hazırlanması,

 Yönetmelikler, prosedürler, talimatların hazırlanması,

 Teknik tarife ve talimatların oluşturulması, genel şartların yazılması,

 

Sistem ve Süreç Geliştirme

 Operasyonel ve fonksiyonel olarak sistemsel ihtiyaçların belirlenmesi, takibi, kontrolü, iş akışlarının belirlenmesi, standartların sağlanması,

 Operasyonel Şirket uygulama süreçlerinin tespiti, problem alanlarının belirlenmesi, uygulamaların etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapılması ve projelendirilmesi, risk alanlarının belirlenmesi, ölçülmesi ve önleyici tedbirler alınması,

 Şirket bünyesinde yer alan farklı departman ve birimlerin birbirleri ile olan yönetsel ve fonksiyonel ilişkilerinin organizasyonu, koordinasyonu ve uyumlu iletişim ve işleyişin kurulması için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi,

 Şirketin çalışma partnerleri ile ve 3. şahıslarla ilişkilerinin koordinasyonu ve yürütülmesi,

 

İç kontrol ( İç denetim )

 İç Denetim Departmanı’nın kurulması, yapılandırılması, organizasyonu, iş süreçlerinin belirlenmesi, denetim metodolojisinin, formatlarının, periyodlarının belirlenmesi, uygulanması ve raporlanması,

 Yapılan operasyonel işlemlerin, çalışma prosedür ve esaslarına uygun yürütülüp yürütülmediğinin sistemsel kontrolünü yapacak yapının kurulumu ve takibini yapmak,

 Uygulamaların sonuçlar üzerindeki etkinliğinin ölçmek, etkinliği arttırıcı alternatifleri belirlemek, gerekli revizyonları uygulamaya geçirilmesine nezaret etmek,

 Sistem üzerinde kayıtların operasyonel işlemlere uygunluğunun ve sistem bilgi güvenliğinin kontrolünü yapmak,

 Yasal mevzuat, genel ve teknik şartlar, operasyonel işlerde vb. konularda ilgili birimlere destek vermek,

 Yönetimin talep ettiği görevleri sonuçlandırmak,

 Yönetim Kuruluna/organlarına , 3. şahıs ve kurumlara yapılan tüm raporlamaları kontrol etmek ve denetlemek,

 Şirket denetimlerinde, dış denetimcilerle şirket personelinin koordinasyonunu sağlamak,

 Risk yönetimi, şirkete ait içsel ve dışsal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve maliyet–fayda temeline oturtulan önleyici önlem ve faaliyetlerin belirlenerek yönetime sunulması,

yönetim onayı ile uygulamanın koordinasyonu,

 

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecedegüvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin karar vericileri, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

 Stratejik riskler,

 Finansal riskler,

 Operasyonel riskler,

 

 Dış çevre riskleri

  • ŞİRKET ANALİZİ
  • SİSTEMLİ YÖNETİM
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞİRKETLER
  • ETKİN İNSAN KAYNAKLARI
  • BİLGİ GİZLİLİĞİ
  • RİSK YÖNETİMİ
  • YAPININ KORUNMASI
  • KONTROL VE DENETLEME
ÜST web tasarım izmir